Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat - Relation-Ship Pszichológiai Tanácsadó Központ

Örömmel vesszük látogatását honlapunkon, Facebook és Instragram-oldalunkon (a továbbiakban: Weboldalak), valamint érdeklődését szolgáltatásaink iránt.

Információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartása, személyes adatainak védelme számunkra kiemelkedő fontosságú. A jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt adatkezelési elveinket az adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban, különösen az alább felsorolt jogszabályok figyelembevételével alakítottuk ki:

 • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete ("Általános Adatvédelmi Rendelet" vagy "GDPR"),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Infotv."),
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk."),
 • továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény ("Grtv.").

Személyes adatok védelme

Az adatvédelmi jog értelmében személyes adatnak tekintendő minden olyan információ, amely alapján vissza lehet következtetni az egyénre. Ez elsősorban az Ön neve, lakcíme és telefonszáma. Ezzel szemben anonim adatok esetében olyan információkról van szó, amelyek nem teszik lehetővé a visszakövetkeztetést egy bizonyos személyre.

Weboldalunk megtekintése során, amennyiben nem indítja el valamely kapcsolat felvételi folyamatunkat (bejelentkezés pár -és családterápiára, pszichológiai tanácsadásra) nem rögzítünk semmiféle személyes adatot.

Weboldalainkon keresztül az Ön beleegyezése nélkül semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk. Egyedül Ön dönt arról, hogy kapcsolatfelvétel vagy Facebook/Instagram oldal követés keretében ezeket az adatokat megadja-e vagy sem. Az Ön által Weboldalaink látogatása, illetve bejelentkezés során megadott személyes adatokat alapvetően arra használjuk fel, hogy megkeresésére válaszoljunk, illetve érdekes tartalmakat, cikkeket jutassunk el Önhöz. Kizárólag olyan személyes adatot kezelünk, melyhez Ön előzetes tájékoztatás alapján hozzájárult, vagy amelyek kezelésére jogszabály alapján jogosultak vagyunk. Személyes adatait kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezeljük. Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. Személyes adatot csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelünk.

Adatkezelők személye

A Relation-Ship Pszichológiai Tanácsadó Központ weboldalain megadott személyes adatokat Tamás-Zaka Dóra pszichológus, tanácsadó szakpszichológus, képzésben lévő pár-és családterapeuta kizárólag a törvényes előírások keretén belül dolgozza fel (továbbiakban: Adatkezelő).

Adatkezelők adatai

Adatkezelő: Tamás-Zaka Dóra

E-mail cím: info@relation-ship.hu

Telefonszám: +36 20 970 4522

A fenti e-mail címen lehetséges kapcsolatba lépni az Adatkezelővel, aki minden hozzá beérkezett e-mailt az abban szereplő személyes adatokkal együtt a szerződéses, illetve a törvényi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges időtartamig tárolja.

Adatbiztonság

Az adatbiztonsággal kapcsolatban eleget teszünk a vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályi követelményeknek, így különösen az adatkezelési műveletek úgy kerülnek megtervezésre és végrehajtásra, hogy a jogszabályok alkalmazása során az Ön magánszférájának védelme biztosítva legyen.

Megtettünk minden olyan intézkedést, amely a személyes adatok kezelésének és tárolásának védelme érdekében - így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen- szükséges. Ön bármikor jogosult rögzített adatainak javítását vagy törlését kérni. Nem adunk át személyes információt harmadik személy részére az Ön előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, kivéve, ha a törvény másként rendelkezik (bizonyos esetekben - hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelők érdekeinek sérelme, a szolgáltatás biztosításának veszélyeztetése stb. - harmadik személyek számára hozzáférhetővé tesszük az érintett elérhető személyes adatait). Minden olyan esetben, ha az esetlegesen szolgáltatott adatokat a Relation-Ship Pszichológiai Tanácsadó Központ weboldal kezelői az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását kéri, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy ezt követően hozzájárulását bármikor visszavonja.

Adatkezelés célja

Az Adatkezelők személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelnek. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. Törekszünk arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés célja elsősorban a weboldalak üzemeltetése, és a Relation-Ship Pszichológiai Tanácsadó Központ szolgáltatásainak nyújtása.

Az adatkezelés célja a fentiek alapján:

 • A kliens azonosítása, a klienssel való kapcsolattartás;
 • Személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése;
 • Terápiás szerződés megkötése, tartalmának, céljának meghatározása, módosítása, a pár- és családterápia, pszichológiai tanácsadás lefolytatása és teljesítésének figyelemmel kísérése;
 • A kliens életminőségének megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása;
 • A szolgáltatással kapcsolatos díjak kiszámlázása;
 • A szolgáltatási díjakkal kapcsolatos követelések érvényesítése;
 • Az Adatkezelőket terhelő kötelezettségek teljesítése, az Adatkezelőket megillető jogok gyakorlása;
 • Elemzések, statisztikák készítése, publikációk összeállítása, a szolgáltatások fejlesztése (ezen célból az Adatkezelők csak anonimizált adatokat, személyazonosításra alkalmatlan összesítéseket használnak fel);
 • A kliensek jogainak védelme.

Az Adatkezelők kizárólag az Ön által megadott személyes adatokat kezelik. A kezelt adatok az alábbiak:

 • Teljes név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím: Az adatkezelés célja a kliens azonosítása, valamint a klienssel való kapcsolatfelvétel lehetősége.
 • Különleges személyes adat: Az adatkezelés célja a kliens panaszának megismerése, pár- és családterápiás foglalkozások, pszichológiai tanácsadási ülések megtartása, valamint a terápiás folyamat figyelemmel kísérése.

Az adatkezelési folyamat leírása

Önnek lehetősége van a weboldalakon keresztül, illetve ajánlás útján felvenni a kapcsolatot a Relation-Ship Pszichológiai Tanácsadó Központ munkatársaival, mely történhet telefonon, online foglalási rendszeren keresztül és e-mailben. Minden esetben a kapcsolattartáshoz szükséges adatok (név, e-mail és telefonszám megadásával) kerülnek rögzítésre, mely az Ön önkéntes adatközlésén alapul.

A személyes találkozók alkalmával, az első terápiás ülés során adatvédelmi hozzájárulást kérünk Öntől személyes adatainak kezelése céljából. Az adatvédelmi hozzájárulás elfogadása szükséges a terápiás foglalkozások megtartásához.

A terápiás ülések során - a terápiás folyamat figyelemmel kísérése céljából - jegyzet készül az Ön által megosztott információk alapján, amely illetéktelen személytől védett helyen kerül tárolásra.

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelők a személyes adatot törlik, ha

a) kezelésük jogellenes: Amennyiben kiderül, hogy az adatok kezelése jogellenesen történik, az Adatkezelők a törlést haladéktalanul végrehajtják.

b) a kliens kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével): Az Ön önkéntes hozzájárulása alapján kezelt Személyes adatok törlését kérheti. Ez esetben az Adatkezelők az adatokat törlik. A törlés csak akkor tagadható meg, ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad. A törlési kérelem megtagadásáról, és az adatkezelést lehetővé tevő jogszabályról az Adatkezelők minden esetben tájékoztatást adnak.

c) az adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt: A törlés megtagadható, ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törlési kérelem megtagadásáról minden esetben tájékoztatjuk Önt, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Mivel az Ön részére a Relation-Ship Pszichológiai Tanácsadó Központ szolgáltatást nyújt, a felek kapcsolata időhatárhoz nem kötött. Mindezek alapján - az Ön kérésének hiányában - az Adatkezelők mindaddig kezelik az adatokat, amíg az Adatkezelők és az Ön közötti kapcsolat fennáll, és ameddig Ön számára szolgáltatást nyújthatunk.

Minden egyéb adatot automatikusan törlünk, ha nyilvánvaló, hogy az adatok felhasználására a jövőben már nem kerül sor, vagyis az adatkezelés célja megszűnt.

e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A törlés esetén az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná tesszük, a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisítjük.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Ön jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatai helyesbítését, továbbá személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

Tájékoztatáskérés esetén tájékoztatást nyújtunk az általunk kezelt, illetve az általunk vagy a megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről. Az Adatvédelmi tv. 15. § (4) bekezdése értelmében a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 (harminc) napon belül közérthető formában, az Ön erre irányuló kérelmére írásban adjuk meg a tájékoztatást.

Személyes adatainak kezelése ellen Ön az alábbi esetekben tiltakozhat:

Az adatkezelés ellen tiltakozását a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül megvizsgáljuk és döntést hozunk, melyről írásban tájékoztatjuk. Amennyiben döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha a fenti határidőt elmulasztjuk, a döntés közlésétől - illetve a mulasztás esetén a határidő utolsó napjától - számított 30 (harminc) napon belül bírósághoz fordulhat.

Amennyiben megítélése szerint személyes adatainak kezelése sérti a vonatkozó jogszabályokat, jogosult az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál panaszt tenni vagy bírósághoz fordulni.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

"COOKIE"-K HASZNÁLATA, GOOGLE ANALYTICS, ADWORDS ÉS REMARKETING ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Amikor felkeresi Weboldalainkat, automatikusan olyan információkat gyűjtünk (például: a használt keresőprogram típusa és az operációs rendszerre vonatkozó információk, a weboldal neve, ahonnan Ön jött, átlagos tartózkodási idő, felkeresett oldalak stb.) amelyek nem egy adott személyhez kerültek hozzárendelésre, kivéve a regisztráció esetét. Ezeket az információkat arra használjuk fel, hogy weboldalunk vonzerejét megállapítsuk, és annak tartalmát folyamatosan fejlesszük.

Jelen weboldal a Google által nyújtott Adwords, Analytics (webanalitikai) és Remarketing szolgáltatást használja. A Google Analytics/Adwords úgynevezett "sütiket" ("cookies"), az Ön számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A "süti" által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét) a Google egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Google ezeket az információkat a weboldal Ön által történő használatának értékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. Az IP-címet a Google az utolsó három számjegyre rövidíti, így az adatok nem rendelhetők hozzá egyértelműen semmilyen természetes személyhez. A Google ezen kívül betartja az "US Safe Harbor" egyezmény adatvédelmi előírásait, és regisztrálva van az USA Kereskedelmi Minisztériumának "Safe Harbor" programjában. A Google továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. Harmadik fél, beleértve a Google vállalatot is, arra használja az eltárolt "sütiket", hogy az adott felhasználó adott webhely-látogatásának alapján hirdetéseket kapcsoljon be. A Google nem társítja az Ön IP címét a Google birtokában lévő egyéb adatokkal. Az adatgyűjtés- és tárolás bármikor visszavonható a jövőbeli látogatásokra vonatkozóan. Böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával Ön visszautasíthatja a "sütik" használatát, vagy a már tárolt "sütiket" bármikor törölheti. A legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a "sütiket". Weboldalunkat "sütik"-k nélkül is használhatja, viszont lehetséges, hogy egyes funkciók működése részben korlátozott. Ezért javasoljuk, hogy a böngészőben ne hatástalanítsa a "sütik" alkalmazását.

A "cookie"-k letilthatók a Google szolgáltatásaiban is, a Google reklámok letiltására vonatkozó oldalán.

A fentebb megfogalmazottak alapján Ön hozzájárul adatainak feldolgozásához a korábban meghatározott módon és céllal, illetve a látogató szolgáltatásaink tájékozódása céljából díjmentesen jogosult használni a honlap szolgáltatásait. Szolgáltatásaink használatával Ön nem szerez a Szolgáltatásokra vagy az Ön által elérhető tartalomra vonatkozóan semmiféle szellemi tulajdonjogot. Nem használhat fel a Szolgáltatásainkból származó tartalmat, kivéve, ha arra engedélyt kapott az ilyen tartalom tulajdonosától, illetve ha a törvény azt más módon lehetővé teszi.